WB7BYV

Node Call Location Freq KeyedConnected nodes
29976 WB7BYVPrescott, AZARIZONA 927.5875 NT49729
40570 WB7BYVWilliams, AZ927.0750 NT41510
41510 WB7BYVPrescott, AZArizona 900 MHz HUB NT47254,T48328,T40570,T47937,T47494,T41629
41628 WB7BYVPrescott AZ449.675 NT45830
41629 WB7BYVPrescott, AZDowntown 927.3875 NT41510
47494 WB7BYVPrescott, AZ927.1250 Mt Union NT41510

Stats Page